Strona główna
Zakres działalności naszej firmy
Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych
Usługi audytorskie
Nasz zespół
Kontakt z nami
Pobieranie pliku
Biuro D.W
Informacje o firmie
Zakres działalności naszej firmy
Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych
Usługi audytorskie
Nasz zespół
Usługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowych

Nadzór nad księgami:

 • analiza i ocena funkcjonowania działu finansowo-księgowego,
 • nadzór nad formalną i rachunkową prawidłowością przyjmowanych i wysyłanych dokumentów oraz nad prawidłową dekretacją dokumentów,
 • nadzór nad sporządzaniem i prowadzeniem ewidencji zakupu i sprzedaży dla rozliczenia VAT,
 • nadzór nad prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia oraz aktualnych planów amortyzacji,
 • nadzór nad sporządzaniem i wysyłaniem sprawozdań GUS zgodnie z wymogami Głównego Urzędu Statystycznego,
 • nadzór nad sporządzaniem rocznychsprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, zmian w kapitale własnym.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • księgowość finansowa w pełnym zakresie,
 • sporządzanie rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych,
 • bilans,
 • rachunek zysków i strat,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • zestawienie zmian w kapitale własnym,
 • informacja dodatkowa.

Nadzór nad księgami:

 • ewidencja VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań statystycznych,
 •  ewidencja środków trwałych i wyposażenia oraz rozliczanie umorzenia zgodnie z opracowanym planem amortyzacji.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych:
 

 • księgowanie operacji gospodarczych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych z jednoczesną weryfikacją dokumentów pod względem formalno-rachunkowym,
 • prowadzenie analityki do zapisów w księdze przychodów i rozchodów,
 • opracowanie pełnej dokumentacji sprawozdawczej miesięcznej, kwartalnej i rocznej.

 


 
Strona głównaZakres działalności naszej firmyUsługowe prowadzenie ksiąg handlowych i podatkowychUsługi audytorskieNasz zespółKontakt z namiPobieranie pliku